Akční plány

Akční plány zlepšování kvality ovzduší pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj jsou hlavními výsledky projektu. Definují základní cíle a postupy krajů v oblasti řízení kvality ovzduší a stanovují rámec opatření, které přímo nebo nepřímo přispějí ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví. Základním cílem akčních plánu je zlepšovat kvalitu ovzduší na území celého kraje a zajišťovat zlepšování nebo alespoň udržení stávající kvality ovzduší i při budoucím rozvoji území.

Akční plány zlepšování kvality ovzduší jsou rozděleny na 2 základní části, část analytickou popisující stávající stav kvality ovzduší na území kraje a jeho vývoj a část návrhovou obsahující seznam opatření ke zlepšování kvality ovzduší, včetně jejích popisů. Akční plány budou sloužit primárně krajským úřadům, obsahují však i opatření realizovatelná ze strany města a obcí, které jsou akčním plánem pro obce příslušných krajů doporučeny.

Akční plány jsou koncipovány jako otevřené dokumenty, které budou pravidelně vyhodnocovány, aktualizovány a doplňovány o nová opatření a jsou otevřeny novým námětům, které budou v budoucnu dále prověřovány a dle potřeby rozpracovány.

Do 30. 11. 2023 můžete zasílat své náměty na emailovou adresu daniela.fogasova@buceksro.cz. Vaše náměty a připomínky budou prověřeny a případně zapracovány přímo do Akčních plánů.

Akcni_plan_JMK_koncept.pdf
Akcni_plan_ Kraj_Vysocina_koncept.pdf
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.