Akční plány

Akční plány zlepšování kvality ovzduší pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj jsou hlavními výsledky projektu. Definují základní cíle a postupy krajů v oblasti řízení kvality ovzduší a stanovují rámec opatření, které přímo nebo nepřímo přispějí ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví. Základním cílem akčních plánu je zlepšovat kvalitu ovzduší na území celého kraje a zajišťovat zlepšování nebo alespoň udržení stávající kvality ovzduší i při budoucím rozvoji území.

Akční plány zlepšování kvality ovzduší jsou rozděleny na 2 základní části, část analytickou popisující stávající stav kvality ovzduší na území kraje a jeho vývoj a část návrhovou obsahující seznam opatření ke zlepšování kvality ovzduší, včetně jejích popisů. Akční plány budou sloužit primárně krajským úřadům, obsahují však i opatření realizovatelná ze strany města a obcí, které jsou akčním plánem pro obce příslušných krajů doporučeny.

Akční plány jsou koncipovány jako otevřené dokumenty, které budou pravidelně vyhodnocovány, aktualizovány a doplňovány o nová opatření a jsou otevřeny novým námětům, které budou v budoucnu dále prověřovány a dle potřeby rozpracovány.

Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro Kraj Vysočina byl schválen na jednání Rady kraje Vysočina 13/2024, dne 09.04.2024, usnesení č. 0639/13/2024/RK

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje byl schválen na jednání Rady Jihomoravského kraje na 127. schůzi konané dne 27.3.2024, usnesení č. 9127/24/R127:

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravský kraj
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraj Vysočina

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.