Tisková zpráva

Jihlava, 29. dubna 2024

Kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina významně ovlivňují lokální topeniště

Důkazem je srovnání výsledků měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků, včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu, v zimních a letních měsících 2022-2023, které na 60 lokalitách Kraje Vysočina provedlo Centrum dopravního výzkumu.

Měření umožnil projekt řešený v rámci výzvy 2A „Tromso“, program „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, který byl financovaný z Norských fondů. Obce i kraj Vysočina měly tedy jedinečnou příležitost, jak bezplatně zjistit, co jejich občané dýchají.

Jaké jsou výsledky srovnání zimních a letních měsíců?

Ukazují na výrazné zhoršení kvality ovzduší vždy v zimních měsících. „Tyto výsledky vypovídají o významném vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na vybraných lokalitách. Současně ze 60 sledovaných lokalit jsme na 14 z nich zjistili překročení hodnoty imisního limitu pro koncentrace Benzo(a)pyrenu nad přípustný 1 ng∙m-3.“ vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu.

Koncentrace Benzo[a]pyrenu v zimních obdobích 2022 a 2023

V průběhu zimy 2023 byly měřeny v průměru nižší koncentrace Benzo[a]pyrenu než v zimě 2022. Důvodem byla patrně nižší intenzita vytápění vzhledem k vyšším venkovním teplotám. I přesto došlo meziročně ke zvýšení koncentrací této látky na 19 lokalitách v kraji.

Koncentrace aerosolových částic v průběhu realizace projektu

Koncentrace aerosolových částic frakce PM10 byly podle očekávání vyšší v zimních měsících na většině lokalit. Hodnota denního imisního limitu PM10 byla překročena za celé sledované období na území kraje 17krát. V zimě 2023 byly celkově naměřeny nižší koncentrace PM10 než v zimě 2022. Přesto ale v roce 2023 došlo ke zvýšení koncentrací PM10 na 22 lokalitách v porovnání se zimou předchozí.

Jak zlepšit ovzduší v kraji?

S tím nám pomůže Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro Kraj Vysočina, který zpracovali odborníci z firmy Bucek s.r.o. a je výstupem projektu. „Akční plán definuje cíle a postupy kraje a určuje opatření, která přispějí ke snižování emisní zátěže, zlepšení ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování v kraji na kvalitu ovzduší a lidské zdraví“ doplňuje Jakub Bucek z firmy Bucek, s.r.o. Dokument je zaměřen na oblast domácího vytápění, průmysl, energetiku, zemědělství a dopravu. Základním cílem Akčního plánu je zlepšit ovzduší na území kraje a dále zajišťovat zlepšování nebo alespoň udržování stávající kvality ovzduší i při rozvoji území.
„Akční plán schválila Rada kraje Vysočina na svém řádném zasedání 9. 4. 2024. Tento dokument nám pomůže nejen při rozhodování o zacílení další podpory výměny starých kotlů, ale přináší i návrh celé řady dalších opatření např. v oblasti dopravy, jejichž implementace bude mít pozitivní dopad na čistotu ovzduší“ uvedl radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí pan Ing. Pavel Hájek a doplnil: „jsem rád, že Vysočinu můžeme označit za kraj s čistým ovzduším, k čemuž přispívá dlouhodobý monitoring, investice do jednotlivých opatření a také vzdělávání o správném způsobu topení.“

Výsledky a výstupy projektu jsou veřejné

Široká veřejnost se o nich může dozvědět na webových stránkách monitoringpau.cz, jednak z interaktivních map výsledků měření kvality ovzduší a dále také z vlastního Akčního plánu, který je umístěn na webu.


Kontakty:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.,
ředitel Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb
e-mail: roman.licbinsky@cdv.cz

Bucek s. r. o.
Mgr. Jakub Bucek,
jednatel firmy
e-mail: jakub.bucek@buceksro.cz

Kontakt pro novináře:
Ing. Veronika Peťková,
vedoucí oddělení marketingu,
tel.: 771 276 575, e-mail: pr@cdv.cz


BLÍŽE O PROJEKTU:

Jednou z nejproblematičtějších znečisťujících látek v našem ovzduší je Benzo[a]pyren, který je prokázaný lidský karcinogen. Patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, které obecně mají závažné dopady na zdraví člověka. Jeho koncentrace na mnoha měřicích stanicích imisního monitoringu v České republice překračují imisní limit daný zákonem č. 201/2012 Sb.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., pracuje na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Řešení projektu probíhá od května 2021 do dubna 2024. Na jeho plnění se podílí i odborníci z firmy Bucek, s. r. o. a ENVItech Bohemia s. r. o.www.monitoringpau.cz

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.