Úvodní fotka
DETAILNÍ MONITORING
POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ
logo-pauzko
Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A „Tromso“
Homepage hexagon 3

NOVINKY

O PROJEKTU

Jednou z nejproblematičtějších znečisťujících látek v našem ovzduší je benzo[a]pyren, který je prokázaný lidský karcinogen. Benzo[a]pyren patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, které obecně mají závažné dopady na zdraví člověka. Jeho koncentrace na mnoha měřicích stanicích imisního monitoringu v České republice překračují imisní limit daný zákonem č. 201/2012 Sb.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., zahájilo práce na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Řešení projektu probíhá od května 2021 do dubna 2024. Na jeho plnění se podílí i odborníci z firmy Bucek, s. r. o.

Doprovodný obrázek 2

Co je cílem projektu?

Jeho cílem je zpracování akčních plánů pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, kde budou navržena vhodná opatření ke snížení koncentrací benzo[a]pyrenu. Ten byl specifikován Programem ke zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj zpracovaným Ministerstvem životního prostředí jako nejproblematičtější znečišťující látka.

Kde bude měření probíhat?

Odborníci na životní prostředí z Centra dopravního výzkumu provedou detailní měření a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně zmíněné karcinogenní látky na vybraných 60 lokalitách Jihomoravského kraje a 60 místech Kraje Vysočina. Na základě zjištěných výsledků firma Bucek s. r. o. vytvoří akční plány a navrhne konkrétní účinná opatření na snížení jejich koncentrací pro každý kraj zvlášť.

Doprovodný obrázek 1

MAPA MĚŘENÍ

MAPA VÝSLEDKŮ

Průměr je vypočten z 6 naměřených koncentrací benzo[a]pyrenu (BaP) na lokalitě v průběhu měření každé etapy. Takto získaná koncentrace je následně porovnána s hodnotou ročního imisního limitu pro BaP (1 ng.m-3).

Průměrná koncentrace Benzo[a]pyrenu

Výborná

Velmi dobrá

Dobrá

Uspokojivá

Špatná

<0.25 ng.m-3

<0.25-0.50 ng.m-3

<0.50-0.75 ng.m-3

<0.75-1,00 ng.m-3

>1,00 ng.m-3

Výsledky zimní kampaně ukazují na zdroj znečištění pocházející z lokálních topenišť.
Doporučení, jak omezit toto znečištění naleznete níže ve Smokemanově desateru správného topiče:
1. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky!
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
5. U starých kotlů přikládej méně častěji, u automatů a zplyňovacích kotlů vždy do plna.
6. Pravidelně čisti kotel, kouřovod a komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 100 až 250 °C.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína.

Zdroj: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/

Více informací ohledně správného topení naleznete ve videích na níže přiloženém odkaze:https://www.youtube.com/playlist?list=PLZCEJpckSlpV3TGeEixJU73JVH1J2mi62
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.